Застраховката „Професионална отговорност“ представлява задължителен застрахователен продукт за рискови професии, при които може да бъде нанесена вреда другиму в следствие на невнимание, допускане на грешка или виновно неизпълнение на отговорностите и задълженията на застрахованото лице. Този вид застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство. Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено, в зависимост от застраховката и в зависимост от желанието на клиента.

Срок на застраховката: Всички професии, за които по закон е изискуема застраховка професионална отговорност, трябва да сключат такава за срок от 5 години след прекратяване на дейността.

Видове професионална отговорност:

 • Нотариуси; адвокати; частни съдебни изпълнители;
 • Медицински персонал; лекари
 • Застрахователни брокери и агенти;
 • Туроператор; агенти, провеждащи организирани пътувания;
 • Учители и възпитатели;
 • Синдици;
 • Професионалисти в строителния сектор; геодезисти и оценители;
 • Счетоводители и одитори;
 • Професионалисти, наети в хотелиерския и ресторантьорския бизнес;
 • Лица, занимаващи се с охранителна дейност.

Този вид застраховка покрива гражданската отговорност на  юридическо лице или физическо лице  за вреди, причинени на трети лица.  Предмет на обезщетение по настоящата застраховка са:

 • всички суми, които застрахованият бъде задължен да заплати въз основа на закона и на основание претенции на трети лица като компенсация за застрахователно събитие, покрито по настоящата застраховка; 
 • всички разходи за уреждане на претенциите по горната точка, направени с писменото съгласие на застрахователя.

Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са: телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество: настъпили през срока на действие на застраховката; настъпили на територията на Република България.

Покрива се отговорността на застрахования в качеството му на работодател по отношение на обезщетенията, които той следва да заплати на своите работници и служители за вреди от трудова злополука, настъпила през срока на действие на застраховката при или по повод изпълнение на възложена от него работа, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. Покрива се и отговорността на застрахования, когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила.

Застраховката покрива разходи на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребители, причинени от произведени или продадени продукти. Покритието включва гражданската отговорност на българско или чуждестранно юридическо лице или търговец (в т.ч. по договореност на страните могат да се включат ръководители, служители, длъжностни лица в разни организации, имащи отношение към изделието, както и допълнително застраховани дейности). Отговорността е за суми, които лицето законно бъде задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на трудоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от него, както и съпътстващите разходи по уреждане на претенциите, извършени със съгласие на застрахователя.

Покрива се отговорността на застрахования за претърпени от негови клиенти и/или посетители щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл. смърт), настъпили при предоставяните от него услуги, включени в обхвата на хотелиерската и/или ресторантьорската дейност, в негов собствен или нает обект. Вреди на трети лица, нанесени извън територията на обекта, но на територията на Република България по време на превоз на гости и/или посетители на туристически обекти, извършени с транспорт на застрахования. Застрахователно обезщетение се изплаща след предявяване на писмена претенция на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лицe или, ако такова не бъде постигнато, на база влязло в сила съдебно решение.

Застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана, и е задължителна по силата на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Тя покрива всички суми, които по силата на нормативен акт застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от застрахователя. Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи оръжие за охрана.