Имуществените застраховки обединяват съвкупност от полици, които осигуряват застрахователно покритие за движимо и недвижимо имущество, включително свързаните с тях отговорности. Основното покритие при повечето от полиците включва пълна загуба или частична щета на имуществото, както и определени разноски, които са пряка последица от настъпването на застрахователно събитие.

Техническите застраховки покриват специфични рискове като „самонагряване или умора на материала“ при „Авария на мешини“, включват в обекта на застраховане информационни носители и информацията, която се намира на тях при застраховка „Електронно оборудване“, осигуряват покритие на строително-монтажни работи и други подобни покрития, обикновено изключени от основните полици.

Застраховката на домашно имущество осигурява застрахователна защита за движимото и недвижимото имущество на физически лица, като в зависимост от избраните клаузи покрива рисковете пожар, експлозия, буря, увреждане от падащи клони, наводнение, действие на подпочвени води, свличане и срутване на земната повърхност, авария на ВиК, кражба, грабеж, земетресение, гражданска отговорност към трети лица и други.

Пакетните застрахователни покрития са широко разпространени сред предлаганите полици за застраховки Имущество за частни клиенти. Въпрос на коректен анализ е изборът на подходяща застраховка, съобразена с интересите и приоритетите на клиента.

Пожар, експлозия, буря, ураган, увреждане от падащи клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, замръзване на стоково-материални ценности, авария на ВиК, изтичане на вода от спринклерни инсталации, увреждане на имущества при смяна на адреса и късо съединение са само част от рисковете, срещу които могат да бъдат застраховани:

  • Търговски обекти, складове и офиси – индивидуални и офис сгради;
  • Машини, съоръжения и оборудване в търговски обекти и складове;
  • Компютри, аудио, видео и офис техника;
  • Стоки, парични средства в каси и трезори, чуждо имущество;
  • Неонови и рекламни конструкции;

Детайлно анализиране на информацията за риска е от особено значение при избора на най-подходящите рискови клаузи. Обърнете се към някой от нашите офиси и колегите с удоволствие ще Ви изготвят индивидуална оферта.

Застраховането на производствени и непроизводствени сгради, машини, съоръжения и оборудване, компютри и офис техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, транспортни средства без ДКН, материали, суровини, продукция и стоки, незавършено производство и чуждо имущество, както и произведения на изкуството е възможно с полица за застраховка Имущество за малки и средни предприятия.

Коректният анализ на застрахователните рискове и приоритизирането на необходимите застраховки, изграждането на стратегия за паричните потоци и разглеждането на възможните алтернативи са едни от основните стъпки за изграждането на индивидуална застрахователна стратегия и оптимизиране на застрахователните покрития.

Заводи, фабрики и комбинати – проверката на целесъобразността на действащите застраховки и възможностите за оптимизиране на наличните застрахователни решения са едни от първите стъпки, които ще предприемем при установяване на непълна или неадекватна застрахователна защита, както и при наличието на дублиране в застрахователните покрития.

При предприятията от хранително-вкусовата или текстилната промишленост, машиностроенето, химическата промишленост или производството на строителни материали нивото на задържане на риск е съществена част от индивидуалната застрахователна стратегия, с която би следвало да разполага всеки индустриален обект.

Свържете се с колегите от нашите клонове и в рамките на няколко дни след събирането на необходима за анализа информация ние можем да изготвим Вашата цялостна застрахователна стратегия.

Техническите застраховки могат да покрият специфични рискове като самонагряване или умора на материала при „Авария на машини“, включват в обекта на застраховане информационни носители и информацията, която се намира на тях при застраховка „Електронно оборудване“, осигуряват покритие на строително-монтажни работи и други подобни рискове, обикновено изключени от основните полици.

Авария на машини

Машините и съоръженията се нуждаят не само от оптимална поддръжка и грижа, но и от надеждна застрахователна защита, тъй като непредвиденото спиране на тяхната работа може да донесе значителни загуби на компаниите.

Застраховката Авария на машини допълва застрахователната защита на стандартната имуществена полица. Грешки при работата или обслужването на машината от обслужващия персонал, както и недостатъчен опит, лоша изработка на детайлите, грешки при проектирането или монтажа, пренагряване, отказ на контролни уреди или късо съединение са все рискове, които биха могли да бъдат покрити от тази специализирана застраховка.

Свържете се с колегите от нашите офиси в страната или изпратете запитване през нашата интернет страница. В рамките на няколко дни след получаването на необходимата информация ние ще Ви изготвим индивидуална оферта.

Прекъсване на бизнес

Разширеното застрахователно покритие Прекъсване на бизнес, наричано също Прекъсване на дейността би могло да се окаже много важно за Вас и Ваша компания.

Представете си, че буря значително повреди покрива на производствения цех, експлозия извади от строя голяма част от машините в завода или огън изпепели бюрата и офис оборудването. И в трите случая е вероятно да продължите Вашата дейност при ограничен капацитет или въобще да не сте в състояние да продължите.

Финансовите последици могат да бъдат значителни и да застрашат съществуването на Вашата компания. Именно застраховката Прекъсване на бизнес би могла да помогне на Вашата фирма да преодолеете периода след настъпването на застрахователното събитие, като покрие нейните постоянни разходи и/или нетна печалба.

Електронно оборудване

Модерните технологии са неразделна част от нашето ежедневие. Персонални компютри и компютърни мрежи, електронни системи за обработка на данни, автоматични телефонни централи, електронни печатни машини или специализирано оборудване в медицинската практика: Много процеси в компаниите зависят от коректното функциониране на уредите, системите и оборудването.

Увреждането на електронната техника представлява реален риск за Вашата компания. В случай на реализиране на договорените рискове застраховката Електронно оборудване може да Ви обезщети за покритите материали вреди и разходи вследствие на специфични рискове, като небрежност, неправилно използване, производствени несъответствия или технологична грешка в конструкцията. В същото време със застраховката могат да бъдат покрити стандартните рискове като пожар, природни бедствия, наводнение и други.

Покритието е специфично и изисква извършване на детайлен анализ на застрахователните рискове и актуалните предложения на застрахователните компании.

Развала на стоки

При хотелите и ресторантите, фирмите в сферата на производството или търговията с хранителни стоки, както и фирми от редица други отрасли, които разполагат със стоки под температурен контрол съществуват рискове за вреди, причинени от промяна на температурата в хладилници, фризери, хладилни камери и пр., включително щети вследствие изтичане на охлаждащо вещество или изпарения. Аварийно прекъсване на електрозахранването или повредата на електрическа инсталация също биха могли да бъдат причина за значително повреждане или унищожаване на стоките.

В зависимост на реализирания риск застраховката Развала на стоки в хладилни камери може да обезщети застрахования за пълната загуба или частичното увреждане на стоки, причинени от авария на хладилно оборудване.