Действия при щета

Според вида на застрахователното събитие:

Вижте какво може да направите, ако се случи следното:

Незабавно се обадете на тел. 112 и уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия последно се е намирало МПС преди кражбата.

 •  В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.
 • Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят може да ви поиска в оригинал, както и от всички други документи, които му предоставяте.
 • Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя.
 • Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).
 • Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.          

С грижа за Вашата сигурност и предотвратяване на риск от кражба ЕС ЕФ ЕЙ   БРОКЕР Ви препоръчва да спазвате следните правила:

         – Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС!

         – Ако изгубите или ви бъде откраднато заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа!

         – Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с ключ на запалването, когато го напускате, дори да е за кратко!

  • Уведомете писмено Каско застрахователя си за настъпилото застрахователно събитие съгласно срока указан в Общите условия и запазете копие от уведомлението.
  • При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ– Пътна полиция на тел. 112 и да поискате посещение на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол, ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС – участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.
  • В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте допълнителни указания.
  • Ако не успеете да се свържете със застрахователя си, попълнете двустранния констативен протокол.

Забележка: С измененията на „Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд“ от 2017 г. отпадна изискването за задължителното за регистриране на двустранния констативен протокол за ПТП в КАТ на тел. 112.

Двустранен констативен протокол за ПТП

– няма пострадали лица;

– в ПТП участват само 2 превозни средства;

– няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;

– между двамата участници има съгласие по обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;

– и двете участащи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход, без да застрашават безопасността на движението;

– и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества.

– има пострадали лица;

– в ПТП участват повече от 2 превозни средства;

– между двамата участници има разногласие по обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;

– едно от двете  МПС не е в състояние да се движи на собствен ход;

– участва МПС с чуждестранна регистрация;

– другият участник в ПТП не притежава Свидетелство за правоуправление на МПС;

– участва МПС на Министерство на отбраната или Българската армия, или на чужди въоръжени сили;

– причинено е задръстване на платното за движение;

– участва МПС превозващо опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и създава опасност за движението;

– има съмнение, чедругият участник в ПТП е под въздействие на алкохол или упойващо вещество.

Как да процедирате ако

В случай че при ПТП има пострадали лица, е необходимо да се свържете веднага с телефон 112, за да уведомите органите на реда и извикате Бърза помощ. При такъв пътен инцидент е добре да имате сключена Застраховка „Злополука на лицата в МПС“, която има за предмет живота, здравето и телесната цялост на шофиращия и пътниците. Ако сте сключили такава, можете да разчитате на обезщетение в случай че претърпите неимуществена щета по време на движение или при слизане и качване в МПС.

Ако нямате Каско застраховка и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, съберете непременно информация за застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач, за да го уведомите и да предявите претенция за обезщетение.

При пожар на МПС, незабавно повикайте противопожарната служба и вземете служебна бележка за образуваната от тях преписка.

При природни бедствия като проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, можете да се свържете с районната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието.

При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си по опис и най-вече следете в протокола за оглед да опишат всички повреди по МПС.

Никога не отстранявайте повредите по МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте инструкциите му, ако има изискване за допълнителен оглед на МПС.

Във всички случаи уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при пътно-транспортно произшествие (ПТП) – КАТ – Пътна полиция на тел. 112 и поискайте посещение на място;
 • при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – Районно управление (РУ) на МВР, на чиято територия се намирате;
 • при природни бедствия – Метеорологична служба;
 • при пожар и наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност на тел. 112.
 • при токов удар – съответното регионално електроразпределително дружество като съблюдавате установения ред за подаване на сигнали, описан в официалния им сайт.

Документите, които се издават от съответните компетентни държавни органи при настъпване на застрахователно събитие, са както следва:

 • при щети, причинени от ПТП — Констативен протокол за ПТП, Протокол за ПТП, Двустранен констативен протокол, попълнен съгласно законоустановените изисквания;
 • при щети, причинени от Пожар — служебна бележка от служба “Противопожарна и аварийна безопасност” и пожаро-техническа експертиза;
 • при щети, причинени от Злоумишлени действия на трети лица — служебна бележка от МВР;
 • при кражба или грабеж на МПС и кражба на допълнително монтирано аудио оборудване — служебна бележка от МВР;
 • при щети от природни бедствия – документ от НИМХ / ХМС, удостоверяващ събитието./

Важно е да знаете, че застрахователят има право да наложи ограничение в размера на застрахователното обезщетение или да откаже обезщетение за събития, за които не е издаден официален документ от съответния компетентен държавен орган.

При завеждане на щети застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (протокол за ПТП, двустранен констативен протокол, служебна бележка и др.);
 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за регистрация на МПС;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Удостоверение за техническа изправност (талон за преминат годишен технологичен преглед).

ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР Ви напомня спазването на следните правила:

 • Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата.
 • Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.
 • Поддържайте МПС в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди. Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин.
 • При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, замяна, дарение, изменение в ползването на МПС и др.).

Помощ при щета от ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР

                        На ваше разположение е специализиран отдел „Ликвидация на щети“, от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие:

                        office@sfabroker.bg
                        radostin.rusev@sfabroker.bg
                        тел.: 02 89 21 177, 0888 277 579, 0887 765 112