Застраховката Злополука ви осигурява грижа и защита срещу случайно внезапно събитие, свързано с живота, здравето или телесната цялост на всеки един от вас.

Трудовата злополука ви защитава от внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка на извършвана работа в дадено предприятие:

Основни покрития:

  • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
  • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука;
  • смърт в резултат на трудова злополука;

Застраховка гости на хотели е подходяща За лица, предлагащи хотелиерски услуги на територията на Република България. Застраховката осигурява застрахователна защита на техните гости. Застрахователното покритие започва от момента на регистриране на госта в хотела и се прекратява в момента на окончателно напускане на хотела от госта.

Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и съзтезания

Основни покрити рискове:

  • смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.

Обект на застраховане по тази застраховка са посетителите на културни, развлекателни и други мероприятия, притежаващи билети или абонаментни карти.

Покрити рискове:

  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Медицински разноски вследствие злополука.

Тази застраховка е подходяща за деца, ученици и студенти във висши учебни заведения, както и за преподавателския и административния персонал, работещ в тях.

Застраховката може да бъде сключена индивидуално и групово.

Застраховката Злополука на места в МПС е доброволна застраховка, която се грижи за живота, здравето и телесната цялост на пътниците и водача на застрахованото МПС към момента на настъпване на ПТП. Застраховат се всички места, включително и мястото на водача

Застраховката „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз е задължителна застраховка съгласно която се застраховат местата в превозни средства: автобуси, тролейбуси, таксиметрови автомобили, релсови превозни средства, въжени линии и др.