Вашият автомобил е изложен на много рискове и опасности. Ето защо следва да бъдете надеждно подсигурени при пожар, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия, злоумишлени действия на трети лица, щети на паркинг, кражба, грабеж и други рискове.

Освен това за всяко моторно превозно средство (МПС), което се намира на територията на България и което не е спряно от движение, е необходимо да има сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането.

Кодексът за застраховането задължава всяко лице, което притежава регистрирано на територията на България МПС, което не е спряно от движение да сключи застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на МПС да сключи застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Обект на застраховане по тази застраховка е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Основната информация относно задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите можете да откриете в:

  • Кодекса за застраховането;
  • Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз и
  • НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд.

Гаранционният фонд осигурява на своята интернет страница възможност за проверка относно сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;

ЗЕЛЕНА КАРТА

Сертификатът „Зелена карта“ е международно признатото доказателство в страните от системата „Зелена карта“, че носителят на сертификата притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, която покрива минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица.

В рамките на повечето европейски страни регистрационният номер трябва да бъде достатъчен за да докаже наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Нашата препоръка обаче е да вземате сертификата „Зелената карта“ с Вас при всяко излизане с автомобила извън България.

Национално бюро на България в системата „Зелена карта“ е Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.

Злополука на местата в МПС

Основното покритие по застраховката включва рисковете трайна загуба на работоспособност и смърт вследствие злополука, като в допълнение могат да бъдат включени рискове като временна загуба на работоспособност и медицински разходи вследствие злополука.

Застраховката допълва застраховките „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Автокаско“, като осигурява покритие за щети, които посочените основни застраховки не покриват напр. смърт или загуба на трудоспособност след ПТП по вина на застрахования или медицински разноски за увреждания, причинени от неидентифицираното МПС, които увреждания не са квалифицирани като „значителни“.

Сертификатът „Зелена карта“ е международно признатото доказателство в страните от системата „Зелена карта“, че носителят на сертификата притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, която покрива минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица.

В рамките на повечето европейски страни регистрационният номер трябва да бъде достатъчен за да докаже наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Нашата препоръка обаче е да вземате сертификата „Зелената карта“ с Вас при всяко излизане с автомобила извън България.

Национално бюро на България в системата „Зелена карта“ е Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.

Всяко лице, което притежава регистрирано в България МПС, което не е спряно от движение трябва да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Застраховката покрива имуществените и/или неимуществените вреди, които са причинени на други лица, чужди превозни средства, чуждо имущество и пр.

За разлика от застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите застраховка „Автокаско“ покрива щетите по Вашия автомобил. Застраховката се предлага с различни нива на покритие напр. минимално, частично или пълно каско, покритие за кражба и грабеж, покритие за тотална загуба и пр. От друга страна, полицата може да се сключи при условията на авансов бонус или самоучастие, с право за отремонтиране на автомобила в доверен и/или официален сервиз, при различен териториалния обхват и условия на покритието, с включен автоасистанс в България и чужбина, и т.н.

Искате ли да осигурите надеждно застрахователно покритие на Вашия лек или товарен автомобил, мотоциклет, автобус, влекач, товарно или туристическо ремарке, строителна или земеделска техника, вътрешнозаводски транспорт или специализирана техника?

Посетете офис от нашата търговска мрежа и попитайте за застраховка Автокаско при условията на пълно каско. Колегите с удоволствие ще Ви изготвят индивидуална оферта, включваща възможните бонуси и отстъпки от цената.

В зависимост от избрания застраховател и рискова клауза застраховката може да осигури покритие на широк кръг от застрахователни рискове напр. пожар, природни бедствия – градушка, буря, наводнение и пр., пътнотранспортни произшествия, злоумишлени действия на трети лица, щети на паркинг, щети от безстопанствени животни, механична повреда, кражба или грабеж.

Специално предложение!

Попитайте нашите експерти за застрахователите, които осигуряват възможност огледът и заснемането при сключване на застраховката, завеждането на щетата и описването на уврежданията да бъдат извършени директно в сервизите на София Франс Ауто и Ауто Бавария.

Злополука на местата в МПС

Основното покритие по застраховката включва рисковете трайна загуба на работоспособност и смърт вследствие злополука, като в допълнение могат да бъдат включени рискове като временна загуба на работоспособност и медицински разходи вследствие злополука.

Застраховката допълва застраховките „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Автокаско“, като осигурява покритие за щети, които посочените основни застраховки не покриват напр. смърт или загуба на трудоспособност след ПТП по вина на застрахования или медицински разноски за увреждания, причинени от неидентифицираното МПС, които увреждания не са квалифицирани като „значителни“.

В зависимост от териториалния обхват и избрания застраховател застраховката покрива разходите за различни комбинации от асистанс услуги за леки автомобили напр. ремонт на пътя, смяна на гума, теглене или репатриране на автомобила, доставяне на резервни части, разходи за транспорт, разходи за настаняване, наем на автомобил, заместващ водач на автомобила, медицинска помощ, правна помощ, връщане на застрахования в България и други подобни. Някои застрахователи предлагат автоасистанс за товарни автомобили до 3.5 т.

Характерна особеност на застрахователното покритие при автоасистанса е застрахователите да определят максимални лимити на отговорност за покритите рискове/ асистанс услугите.

Основното покритие по застраховката включва рисковете трайна загуба на работоспособност и смърт вследствие злополука, като в допълнение могат да бъдат включени рискове като временна загуба на работоспособност и медицински разходи вследствие злополука.

Застраховката допълва застраховките „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Автокаско“, като осигурява покритие за щети, които посочените основни застраховки не покриват напр. смърт или загуба на трудоспособност след ПТП по вина на застрахования или медицински разноски за увреждания, причинени от неидентифицираното МПС, които увреждания не са квалифицирани като „значителни“.

В случай на тотална щета (вкл. или кражба на автомобила), Каско застрахователят оценява МПС съгласно неговата стойност към момента на настъпване на щетата, а не на база на стойността на МПС при покупката му. Застраховка GAP може да се сключи в допълнение на застраховката Каско за МПС.

Застраховка GAP покрива разликата между изплатеното обезщетение по застраховка
Каско при тотална щета (вкл. или кражба на автомобила) и покупната цена на автомобила. По този начин получавате 100% възвръщаемост на средствата, инвестирани в покупката.