Указания за попълване на Двустранния констативен протокол (ДКП) от участниците в ПТП

Указания при попълването на двустранния констативен протокол :

 • По т. 1 Дата на ПТП / Час –  Попълнете датата и часа.
 • По т. 2 Местоположение – Попълнете името на държавата и мястото на ПТП – име на населеното място или пътния  участък, като добре поясните местоположението (близост до населено място, разклон и други характерни подробности).
 • По т. 3 Пострадал/и (дори леко) – При отговор ДА задължително се извикват органите на КАТ и по–нататъшното попълване на  ДКП е безпредметно.
 • По т. 4 Материални щети освен по двете превозни средства – При отговор ДА на който и да е било от двата въпроса се извикват органите на КАТ. Попълването на ДКП е необходимо.
 • По т. 5 Свидетели – Направете всичко възможно при наличие на свидетели да отразите техните имена,  адрес,телефон.
 • По т. 6 Превозно средство А и Б – Особено важно е преди попълване на данните по т.6 да имате съгласие по обстоятелствата и      вината, свързани с ПТП, като виновната страна в ПТП попълва данните си в сектор „Превозно средство А„, а невиновната страна в сектор „Превозно средство Б„.   Задължително се попълват данните на застрахования, посочен в полицата „Гражданска отговорност“!

               Важно! При липса на съгласие между двамата участници относно виновността при произшествието се извикват органите на КАТ.

 • По т. 7 Превозно средство – Попълнете коректно посочените данни за двете МПС, участващи в ПТП.
 • По т. 8 Застраховател – Попълва се името на застрахователната компания и No на застрахователната полица, като се има предвид застраховка „Гражданска отговорност“. Ако събитието е настъпило в чужбина, се попълва и No на застраховката „Зелена карта“ и нейната валидност от … до ….

               Важно! В случай че единият от участниците в ПТП не представи валидна застраховка „Гражданскa отговорност“, се извикват органите на КАТ. Поради различия в тълкуванието относно начина за попълването на останалите данни по т. 8 между отделните застрахователни компании и липса  на изразено становище от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) по въпроса би следвало да се приеме, че попълването им не е наложително.

 • По т. 9 Водач – Попълнете внимателно и четливо данните. Особено важно е, когато сте в позиция на невиновната страна (превозно средство Б), да се уверите, че попълнените от другия участник данни са пълни и достоверни.
 • По т. 10 Отбележете зоната на първоначалния удар – Обозначават се със стрелки местата на удара по двете МПС.
 • По т. 11 Видими щети на превозното средство – Подробно се описват видимите щети по двете МПС.

               Важно! Съберете всички увредени части от вашето МПС, които са разпилени по платното. Те ще ви бъдат необходими при представяне на вашето МПС за оглед пред застрахователя.

 • По т. 12 Обстоятелства – Попълнете подробно обстоятелствата, като имате предвид, че отговорите могат да бъдат повече от един.

               Важно! Определени застрахователи считат подписите на двамата водачи под т. 15 за достатъчни. Други от тях изискват подписи на двамата водачи и под т. 12, което ние също препоръчваме.

 • По т. 13 Скица на пътната обстановка и ПТП – Постарайте се да изготвите прецизна схема на произшествието съгласно посочените указания.

               Важно! Не забравяйте да обозначите върху схемата двете превозни средства с А и Б.

 • По т. 14 Забележка – Тази точка касае признаването на обстоятелствата за възникване на ПТП от двамата участници. Виновната страна (водача на превозно средство А) следва изрично да запише:

„Виновен съм за настъпилото ПТП“ или „Настъпилото ПТП е по моя вина”.

               При постигнато съгласие участниците в ПТП следва да запишат: „Нямам забележки. Не съм употребил алкохол и/или други упойващи вещества“.

 • По т. 15 Подписи на водачите Подпишете протокола и предоставете той да бъде подписан и от другия водач. Препоръчително е да запишете трите си имена под тях. Първият екземпляр задръжте за себе си, а вторият дайте на другия участник в произшествието.

               Важно! Не променяйте и не поправяйте данните в настоящия протокол след подписването му от двамата водачи. Всяка допълнителна корекция може да обезсили този протокол.

Коректно попълненият Двустранен констативен протокол (ДКП) за ПТП спомага в процедурата по ликвидация на щетата и изплащането на застрахователно обезщетение.