Общи условия

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
“ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР“ ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Този сайт е създаден, за да можете да получавате най – новата информация за продуктите и услугите, предоставяни от “ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР“ ЕООД. Моля, прочетете изложените тук Общи условия преди да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.

Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуална собственост във връзка с цялата информация и всички изображения, илюстрации, анимации, текстове, търговски марки, имена и лога, които фигурират на този уебсайт, включително изтегляния на тапети, са собственост на “ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР“ ЕООД (освен ако не е указано друго). Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането, разпространението, предаването или използването на съдържание от този уебсайт по какъвто и да е начин за публични или търговски цели без предварително писмено съгласие от наша страна.

ОТГОВОРНОСТ

Използването на този уебсайт от Ваша страна е изцяло на Ваш собствен риск. “ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, последващи или други щети, включително материални загуби, загуба на данни или финансови загуби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или свързани с него уебсайтове, информацията, съдържаща се в тях, и/или каквото и да е действие, предприето въз основа на тях.
Не носим отговорност за щети, причинени на или загуби, претърпени от потребителя на тези уебсайтове в следствие на компютърни вируси или други елементи с разрушителен характер, които могат да заразят компютърното оборудване или друго имущество в резултат на използването на тези уебсайтове или изтеглянето на каквато и да е част от тяхното съдържание.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР“ ЕООД – е регистрирано като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Информацията и личните данни, които предоставяте на уебстраницата на Дружеството, не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. Дружеството гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност.

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на тази уебстраницата, Вие декларирате, че: Предоставяте Вашите лични данни доброволно; Давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от администратора на лични данни, съгласно настоящите Общи условия и действащите в Република България нормативни актове; Давате Вашето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на Дружеството, включително организираните от нас кампании.
Вие можете да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни.

ПРОДУКТИ И МОДЕЛИ

Продуктите и услугите, показани на нашия уебсайт, са само за обща информация. Въпреки че полагаме всички възможни усилия, за да гарантираме, че информацията в този сайт е актуална и точна, понякога поради спецификите на услугите и продуктите, които предлагаме, цените могат да се променят без предупреждение. Цените са точни към момента на тяхното публикуване. Предоставената информацията на уебсайта е предоставена единствено като насока и не трябва да се тълкува като съставляваща оферта за сключване на договор за продукти или услуги, предлагани от “ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР“ ЕООД. За подробна информация, моля, консултирайте се със служител на Дружеството. Сключването на договори за продажби на продукти и/или услуги се осъществяват на място в офиса на дружеството.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА

Запазваме си правото да променяме и актуализираме достъпа до уебсайта и условията за ползването му по всяко време.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички възникнали между страните спорове ще се решават по пътя на преговорите, а ако това е невъзможно – пред компетентния български съд.
С настоящото информираме потребителите за съществуването на електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове и за възможността да я използват за разрешаване на засягащите ги спорове. Нейният адрес е : http://ec.europa.eu/odr

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Органът за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват влиза дейността на “ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР“ ЕООД, е Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори, със седалище – гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 588, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.ins@kzp.bg